./images/home.s/1.jpg
./images/home.s/2.jpg
./images/home.s/3.jpg
./images/home.s/4.jpg
./images/home.s/5.jpg
./images/home.s/6.jpg
./images/home.s/7.jpg
./images/home.s/8.jpg
./images/home.s/9.jpg
./images/home.s/10.jpg
./images/home.s/11.jpg
SAMI SWOI VOL. 6 INTERNATIONAL 2VS2 BBOYS & BGRILS BATTLE 19.05.2012 ŚRODA WIELKOPOLSKA
  • Poland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Austria
  • Russia
  • Ukraine


  1.  
1. Głównym organizatorem imprezy jest Maciej Mielcarek reprezentujący fundację LuxSfera
2. Turniej odbędzie się w kategoriach: 2vs2 international bat tle oraz 1vs1 bgirls battle
3. Walki w systemie pucharowym gdzie wygrany przechodzi dalej a przegrany odpada
4. Organizator rozstawia 16 ekip, które nie muszą brać udziału w eliminacjach
5. Do rozstawionych ekip dołączy 16 ekip, które przejdą eliminacje w dniu finału
6. Pary ekip rywalizujących ze sobą zostaną wyłonione w drodze losowania
7. Podczas walk zawodnicy nie mają wpływu na wybór muzyki
8. Liczba wyjść przypadająca na bboya / bgirl regulowany będzie przez sędziów
9. Zwycięzcy otrzymają 1000 euro w gotówce
10. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest przesłanie zgłoszenia i wpłata opłaty startowej
11. Dead Line nadsyłania zgłoszeń jest 05.05.2012
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń gdy liczba ekip, które przesłały zgłoszenie i uiściły opłatę startową wyniesie 32

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

1. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń  Służb Porządkowych
2. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób  uczestniczących w turnieju
3. Zabrania się Uczestnikom wydarzenia wnoszenia na teren obiektu turniejowego alkoholu oraz niebezpiecznych przedmiotów
4. Zabrania się oklejania i pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach itp.
5. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z niniejszym Regulaminem do:
a) odmowy wstępu osobom zakłócającemu ład i porządek przed wejściem do obiektu
b)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie jest zabronione
4. Organizator oraz Służby Porządkowe mogą odmówić wstępu na teren obiektu:
a) w przypadku  stwierdzenia, że osoba znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) w przypadku podejrzenia, że osoba posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające  lub substancje psychotropowe.
c) w przypadku stwierdzenia, że osoba zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarza  zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Wizerunek osób przebywających na terenie obiekty może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów komercyjnych, dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.